Đưa Bài Viết Vào Chuyên Mục Trong Blogspot

Sau khi xây dựng các Chuyên mục (Menu ngang và menu con) cho blogspot, bước tiếp theo bạn cần viết bài để bắt đầu phát triển trang Blogspot của bạn. Vấn đề đặt ra...